มูลนิธิผู้พิการไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์ความรู้ระหว่างผู้พิการไทย-ญี่ปุ่น
ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้พิการ
ให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการ
ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์

Thai-Japanese Foundation for Disabled Persons

Purposes:

To exchange knowledge, ideas, and experience among Thai and Japanese people with disabilities.
To promote education and provide medical rehabilitation for people with disabilities.
To serve as an international information center for people with disabilities.
To support people with disabilities in their daily lives and boost their morale.
To run activities in collaboration with other charitable organizations for public benefits.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น